«Մ­տա­վոր սե­փա­կա­նութ­յան ազ­գա­յին խոր­հուրդ» ՀԿ

Կանոնադրական տվյալներ և նպատակներ

1.1. Մտավոր սեփականության ազգային խորհուրդ թվային տնտեսության զարգացման հասարակական կազմակերպությունը քաղաքացիների, օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց և (կամ) իրավաբանական անձանց հասարակական միավորում է, որն ունի ոչ առևտրային կազմակերպության կարգավիճակ։

1.2. Կազմակերպությունը ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգրքով, Հասարակական կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ և սույն Կանոնադրությամբ։

1.3. Կազմակերպությունն իր գործունեությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության և Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության, միջազգային իրավունքի ընդհանուր սկզբունքների և նորմերի, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի և իր Կանոնադրության համաձայն։

1.4. Կազմակերպությունը ստեղծվել է առանց գործունեության ժամկետի սահմանափակման։

1.5. Կազմակերպությունը իրավաբանական անձ է հանդիսանում պետական ​​գրանցման պահից, ունի առանձին սեփականություն, կարող է լինել հայցվոր և պատասխանող ընդհանուր իրավասության դատարաններում, արբիտրաժային և միջնորդ դատարաններում, իր անունից ձեռք բերել և իրականացնել քաղաքացիական իրավունքներ և կրել քաղաքացիական պարտականություններ՝ Կազմակերպության Կանոնադրությամբ սահմանված Կազմակերպության գործունեության նպատակներին համապատասխան։

1.6. Կազմակերպությունն ունի անկախ հաշվեկշիռ, հաշվարկային և այլ, այդ թվում՝ արժույթային բանկային հաշիվներ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և նրա տարածքից դուրս, կլոր կնիք՝ կազմակերպության լրիվ անվանումով՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով, իր անվանումով դրոշմակնիքներ և ձևաթղթեր։

1.7. Կազմակերպության անդամները պատասխանատվություն չեն կրում Կազմակերպության պարտավորությունների համար, և Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում իր անդամների պարտավորությունների համար: Կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում պետության և նրա մարմինների պարտավորությունների համար, և պետությունը և նրա մարմինները պատասխանատվություն չեն կրում Կազմակերպության պարտավորությունների համար: Կազմակերպությունն իր պարտավորությունների համար պատասխանատվություն է կրում այն սեփականությամբ, որը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ կարող է բռնագանձվել։

1.8. Կազմակերպության լրիվ հայերեն անվանումն է՝ Մտավոր սեփականության ազգային խորհուրդ թվային տնտեսության զարգացման հասարակական կազմակերպություն։

1.9. Կազմակերպության կրճատ հայերեն անվանումն է ՝ Մտավոր սեփականության ազգային խորհուրդ (ՄՍԱԽ) ՀԿ։

1.10. Կազմակերպության լրիվ ռուսերեն անվանումն է՝ Национальный совет интеллектуальной собственности Общественная организация по развитию цифровой экономики.

1.11. Կազմակերպության կրճատ ռուսերեն անվանումն է Национальный совет интеллектуальной собственности (НСИС) ОО

1.12. Կազմակերպության լրիվ անգլերեն անվանումն է՝ National Council for Intellectual Property Non-Governmental Organization of Digital Economy Development.

1.13. Կազմակերպության կրճատ անգլերեն անվանումն է՝ National Council for Intellectual Property (NCIP) NGO.15.09.2019 Gevorgyan_Armen 0
Добавить комментарий:Персоны НСИСMargaryan_VaxtangGevorgyan_Armen1Harutyunyan_DavitTadevosyan_ZoyaAzaryan_ArthurAdamyan_YevaAdamyan_AshotGevorgyan_ArmenarmenluramMmargaryan_Vaxtang